Cochleair implantaat (CI) en coronacrisis

EURO-CIU Survey
In de derde week van april heeft EURO-CIU een inventarisatie gehouden over hoe het in de diverse Europese landen is gesteld met de CI-zorg tijdens de coronacrisis.
In de enquête is gevraagd naar hoe ziekenhuizen in de ondervraagde landen tijdens de coronacrisis omgaan met CI-operaties, afregeling van CI’s, selectietrajecten naar geschiktheid voor CI, revalidatietrajecten en upgrades van processoren. De enquête is ingevuld door 18 Europese landen, waaronder Nederland.

CI-zorg stopgezet door Covid 19-pandemie
De Covid 19-pandemie heeft – internationaal gezien – geleid tot een zware druk op de ziekenhuiszorg. De wat men noemt ‘reguliere zorg’ werd nagenoeg stopgezet om de vele Covid-19-patiënten van goede zorg te voorzien. Dit heeft ook invloed gehad op de CI-zorg.
De CI-zorg werd in vrijwel alle landen stopgezet; in het ene land vroeger (per 1 januari) dan in een ander land (per 13 april). Nederland had de CI-zorg op 10 maart stopgezet.

CI-operaties werden niet als urgent beschouwd. Toen de ziekenhuisomstandigheden het door versoepeling van maatregelen in landen het weer toelieten, werd prioriteit gegeven aan meningitis, beroerten of oncologische behandelingen.

In een aantal landen waren de afregelingen van CI’s gewoon doorgegaan, in de andere landen werden deze gestopt. In een aantal landen (waaronder Nederland) zijn de afregelingen inmiddels weer opgestart. Sommige landen deden dat nog alleen voor kinderen, maar nog niet voor volwassenen. Andere landen zijn nog niet zover. Die hadden aangegeven óf het nog niet te doen, óf het te laten afhangen van het aantal besmettingen in de komende tijd.
De Covid 19-pandemie kan een duw in de richting zijn van programmeren op afstand van CI-processoren. In Nederland en Duitsland zijn als alternatief voor fysieke afregelingen al afregelingen op afstand aangeboden. Nederlandse ziekenhuizen verwachten dat er in de toekomst meer afregelingen op afstand komen.

Ook de selectietrajecten om in aanmerking te komen voor een CI werden in de meeste landen gestopt, onder andere in Nederland, per 10 maart. Enkele landen lieten het onderzoek nog wel voor urgente kandidaten doorgaan. Vijf landen gaven aan dat zij het onderzoek voor elke kandidaat nog toelieten. In vier landen, waaronder Nederland, is de situatie inmiddels weer genormaliseerd.

Vergrote afbeelding van het coronavirus.

Tweederde van de landen die de vragenlijst hadden beantwoord stopten de CI-revalidatie. Nederland deed dat per 10 maart. Drie landen gaven aan dat ze die gewoon lieten doorgaan, drie andere landen alleen in urgente gevallen. In een aantal landen, waaronder Nederland, is de revalidatie inmiddels weer opgestart. Nederland ziet het als een goede ontwikkeling dat revalidatie in de toekomst meer digitaal wordt aangepakt.

Updates van processoren was door bijna driekwart van de landen gestopt, onder andere door Nederland (per 10 maart). In Nederland was soms wel contact per e-mail met CI-gebruikers.
Enkele Scandinavische landen lieten de updates gewoon doorgaan, een aantal andere landen voor sommige gevallen. In enkele landen zijn de updates alweer voorzichtig opgestart.

De stand van zaken tot nu toe
– De CI-zorg in Nederland tijdens de coronacrisis is in vergelijking met andere Europese landen relatief goed uit de bus gekomen. Enkele Scandinavische landen liepen in het begin van de coronacrisis nog voorop bij continuering van CI-zorg, maar er waren relatief veel landen die de CI-zorg al in het begin van de coronacrisis hadden stopgezet. Inmiddels zijn in Nederland alle onderdelen van de CI-zorg weer opgestart.

– Ten tijde van de enquête was er in de meeste landen onvoldoende informatie voor het doen van voorspellingen voor de toekomst. Wel bestond in veel landen bezorgdheid over beschikbare financiële middelen voor de toekomst, die wellicht kunnen resulteren in bezuinigingen op CI-programma’s. De tijd zal het leren.

Op 13 mei is de uitwerking van de enquête beschikbaar gekomen als pdf op de homepage van EURO-CIU, http://eurociu.eu/. We zijn nu bijna een maand verder. Het is zeer wel denkbaar dat de huidige situatie anders is dan toen de enquête werd afgenomen.