Nieuwe stichting: Divers Doof

Van Divers Doof ontvingen wij een persbericht over federatieve samenwerking van de drie dovenorganisaties Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK), Stichting Plotsdoven en Nederlandse Dove Jongeren (NDJ)


PERSBERICHT

logo van de Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK)                                                       logo Nederlandse Dove Jongeren

Houten, 28 maart 2016

Dovenorganisaties gaan samenwerken in nieuwe organisatie: Divers Doof

Begin maart 2016 gaan de Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK), Stichting Plotsdoven en
Nederlandse Dove Jongeren (NDJ) samen als federatie verder, onder de naam Stichting Divers Doof. In totaal zijn er circa 100.000 mensen in ons land die doof, plots/laat doof of zeer ernstig slechthorend zijn. Om hun belangen nog beter te behartigen, hebben deze drie organisaties Divers Doof opgericht. Het federatiebestuur zal uit vertegenwoordigers van de drie organisaties bestaan, met daarnaast een onafhankelijke voorzitter.
Vanuit de FODOK is Map van der Wilden vertegenwoordiger, vanuit Stichting Plotsdoven is dit Gerard de Vijlder en vanuit NDJ zal Milthon Boldewijn de organisatie vertegenwoordigen. De onafhankelijke voorzitter is Kees Knol, bestuurder van de GGMD. Kees Knol heeft ruime ervaring met de doelgroep en achterban van Divers Doof. De voorzitter stimuleert de samenwerking en geeft samen met de andere bestuursleden richting aan het beleid van Divers Doof. De voorzitter vertegenwoordigt de stichting niet naar buiten.

De stichting heeft ten doel om te streven naar een toegankelijke maatschappij met ontplooiingsmogelijkheden voor doven, plots- en laatdoven en ernstig slechthorenden en hun ouders. Dit wil de stichting doen door middel van het verzamelen van relevante informatie en deze informatie te delen met de achterban. Daarnaast zal de federatie zich, op basis van ervaringsdeskundigheid, richten op belangenbehartiging bij de overheid, zorgaanbieders, onderwijsinstanties, verzekeraars, politiek en bedrijfsleven.

Bij het realiseren van de centrale doelstelling is toegankelijke communicatie van essentieel belang, waarbij Nederlandse Gebarentaal (NGT) als volwaardige taal wordt erkend en Nederlands met Gebaren (NmG) als ondersteunend aan het gesproken Nederlands wordt gezien. De verhouding tussen het gebruik van gesproken taal en van gebaren(taal) is van veel factoren afhankelijk en verschilt per individu: ieder maakt daarin zijn eigen afwegingen. Dat is iets waar de Stichting voor staat.

Voor de mensen die (nog) geen NGT of NmG machtig zijn, kan de toegankelijke communicatie ook nog via het geschreven woord door bijvoorbeeld een schrijftolk worden aangeboden.

We zijn zeer verheugd met de oprichting van deze federatie en kijken uit naar een bloeiende samenwerking.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen.
Map van der Wilden (FODOK) – map.vanderwilden@fodok.nl
Gerard de Vijlder (Stichting Plotsdoven) – gerarddevijlder@stichtingplotsdoven.nl
Milthon Boldewijn (Nederlandse Dove Jongeren) – penningmeester@dovejongeren.nl

Dit persbericht werd beschikbaar gesteld door Stichting Divers Doof. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk