Visitatie CI-team Erasmus MC

Op de oproep van OPCI om deel te nemen aan de visitatie op 7 december 2023 ontvingen we meerdere aanmeldingen.

Wat is een visitatie:

Een visitatie is een officiële inspectie. Het woord komt van visitare, Latijn voor bezoeken.

Een visitatiecommissie is een tijdelijke commissie van collega’s uit andere CI-teams die in het kader van de kwaliteitsbewaking visitaties uitvoeren van een deel van een ziekenhuis om de kwaliteit van het werk te beoordelen en aanbevelingen te doen.

Aan deelname aan een visitatie zijn enkele voorwaarden verbonden voor patiënten. De operatie moet maximaal één jaar geleden zijn gebeurd in het te visiteren ziekenhuis.
Het is niet de bedoeling persoonlijke problemen te bespreken, ook spreken we tijdens de visitatie niet over personen.

Een belangrijk deel van het visitatiegesprek met patiënten gaat over de vraag hoe de zorg is ervaren, van intake tot nazorg. Of er verbeterpunten zijn en hoe de informatieverstrekking is geweest.

Maaike van der Hagen (belangenbehartiger bij OPCI) en twee deelnemers aan de visitatie

Donderdag 7 december ontvingen Maaike van der Hagen en Henk van Rees, belangenbehartigers bij OPCI, een drietal CI-dragers die zich aangemeld hadden.

De ontvangst in het Erasmus MC was hartelijk, we kregen een rustige ruimte tot onze beschikking, er was koffie en stroopwafels. Voldoende ingrediënten voor een goed voorgesprek.
De drie CI-dragers hadden zich goed voorbereid waardoor het voorgesprek plezierig verliep en heel waardevol was.

Na dit voorbereidende gesprek was het moment om het visitatiegesprek met de visitatiecommissie aan te gaan.

Een KNO-arts, audiologen en een maatschappelijk werker, vanuit andere CI-teams, hadden tal van vragen voor de deelnemers, boden volop ruimte om ervaringen te delen. De inbreng van OPCI bestond uit het melden van signalen die wij van CI-dragers hebben ontvangen.
Het besprokene blijft iets tussen de deelnemers en visitatiecommissie. Over enige tijd zal er een samenvatting van de visitatie verschijnen op onze website.