UMC Utrecht (maart 2024)

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een CI?

In de CION-veldnorm staat: “De indicatie voor een cochleair implantaat kan voor zeer uiteenlopende patiënten worden gesteld na zorgvuldige afweging van factoren zoals bijvoorbeeld de medische conditie van het slakkenhuis en of het auditief functioneren van de patiënt zal verbeteren met een implantaat. Aspecten ten aanzien van de benodigde begeleiding en het te verwachten resultaat kunnen per patiënt verschillen. Factoren zoals, cognitie, communicatie, pedagogisch omgevingsklimaat zijn daarbij van belang.”

Deze afweging betreft maatwerk en om tot een goed advies hierin te kunnen komen is een uitgebreid, multidisciplinair voortraject noodzakelijk. Hierin wordt gekeken naar eventuele communicatieve nood, iemands persoonlijke situatie, iemands motivatie, de snelheid van de verslechtering van het gehoor maar ook naar bijkomende beperkingen zoals b.v. een verminderde visus.

In het geval van plotsdoofheid en meningitis wordt er vaak een spoedprocedure gevolgd.

Bij volwassenen betekent dit in de praktijk dat het functioneel gehoor na optimale instelling van hoortoestellen wordt bekeken: wanneer het spraakverstaan minder dan ca. 70% bedraagt, is er doorgaans een meerwaarde van CI te verwachten.

Slechthorende en dove kinderen komen in aanmerking voor een CI als de verwachting is dat ze met hoortoestellen onvoldoende toegang zullen hebben tot gesproken taal, of als de taal- en spraakontwikkeling met hoortoestellen onvoldoende vooruitgaat.

Hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen aanmelding en operatie?

(zie: Wachtlijsten CI Centra)

Welke merken CI worden er geplaatst?

Cochlear/ Advanced Bionics / Med-el / Oticon Medical*

Hoe ziet het voortraject eruit?

De CI-intake is bedoeld om informatie te krijgen van en geven aan patiënt, en om samen tot een goed advies te komen of het CI op dit moment van meerwaarde kan zijn. Hiertoe bestaat het intake-traject uit verschillende onderdelen op verschillende dagen.

Allereerst vindt er een uitgebreid gehooronderzoek plaats, waarna de patiënt de KNO-arts spreekt en ook de klinisch fysicus – audioloog. Hier komen de medische en audiologische voorgeschiedenis aan bod en zal worden ingegaan op de ingreep en op de verwachtingen met CI. De volgende ronde bestaat uit aanvullende beeldvorming (CT en/of MRI-scan), eventueel evenwichtsonderzoek, een logopedische screening naar spraakverstaan en spraakafzien en een gesprek bij de maatschappelijk werker. Al deze bevindingen worden vervolgens in het wekelijks MDO (multidisciplinair overleg) besproken en een advies wordt daar geformuleerd. Dit advies wordt 1-2 weken erna in een uitslaggesprek besproken met de patiënt en diens naasten.

Hierna (bij positief advies en instemming van de patiënt) volgt een keuzegesprek waarin gekozen wordt voor merk, type, kleur, bedieningsopties, koppelingsopties, etc. In sommige gevallen zijn er medisch-audiologische argumenten waarbij het CI-team een voorkeur of advies voor een merk zal aangeven.

Bij kinderen vinden de uitgebreide gesprekken meestal plaats op één dag, waarbij er tevens nog een gesprek met een orthopedagoog zal plaatsvinden. De informatie van de vroegbehandelingsdienst en/of van school wordt ook in het advies meegenomen.

Hoe ziet de revalidatie eruit?

De hoortraining begint bij de eerste fitting of afregeling door de audioloog (ongeveer 3-4 weken na chirurgische implantatie). U krijgt uitleg over de processor en de bediening. Daarna volgen er ca. 4-6 bezoeken in de eerste 6-8 weken. Afhankelijk van de vooruitgang in het horen door de patiënt wordt de frequentie van het bezoek aan het CI Centrum lager. Evaluatie van het horen vindt plaats na 3, 6 en12 maanden. Van dit basisschema kan altijd worden afgeweken als dit nodig of wenselijk is.

Hoe ziet de nazorg eruit?

Voor volwassen patiënten geldt dat zij elke 2.5 jaar worden uitgenodigd voor een evaluatie van het horen. Daarnaast kan de patiënt altijd zelf een extra afspraak voor een controle of afregeling maken.

Kinderen zien we op jonge leeftijd vaker terug, maar als ze ouder worden wordt de controle op een gegeven moment jaarlijks. Ook hier geldt dat er bij twijfels over het gehoor altijd eerder een afspraak gemaakt kan worden.

Besteden jullie tijdens de revalidatie aandacht aan:

muziek 'leren' luisteren ja
telefoneren ja
functionaliteit CI ja
aanvullende hoorhulpmiddelen (solo, ringleiding, MT-stand etc.) ja

Hoe kunnen patiënten jullie bereiken?

telefonisch ja binnen kantoortijden
SMS nee  
op bezoek ja binnen kantoortijden en op afspraak
e-mail ja binnen kantoortijden
Via portaal Ja Beveiligde email in elektronisch dossier

Hoe is de technische ondersteuning bij problemen met het CI geregeld?

Defecten kunnen via e-mail, portaal of telefoon worden doorgegeven aan het onderhoudsteam. Afhankelijk van de problemen wordt een onderdeel opgestuurd of wordt een afspraak gemaakt om langs te komen. Soms moet een tijdelijke processor worden meegegeven maar we streven ernaar dat iemand binnen 1-2 werkdagen weer geluid heeft.

Na hoeveel jaar krijgt de klant een nieuwe processor?

Iedere vijf jaar kan door de verzekeraar een nieuwe processor vergoed worden. Als een nieuwe processor in gebruik wordt genomen, mag de oude behouden worden (als reserve). De zorgverzekering vergoedt vanaf dan het technisch onderhoud van de nieuwe processor en dan is de oude in principe uit service.

Hoe gaat het CI team om met het verstrekken van reserveonderdelen? Moet de klant hiervoor betalen of is het gratis?

Het UMC Utrecht hanteert het door CION opgestelde basispakket, Het basispakket CI-ON: goede en doelmatige zorg (opciweb.nl)

De zendspoel lijkt het niet goed meer te doen, vervanging gratis  
De oplaadbare batterij is kwijtgeraakt, nieuwe betalen zelf via webshop fabrikant
De oplaadbare batterij laadt niet meer goed op, vervanging

 

betalen zelf via webshop fabrikant (behalve als er nog garantie is)
De kabeltjes zijn kapot, vervanging gratis  

Wij geven tijdens het traject het advies om de processor te verzekeren. Zie hiervoor Verzekeringen | OPCI (opciweb.nl)