Radboudumc Nijmegen (december 2022)

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een CI?

Volwassenen: Criteria: We beoordelen de hoordrempel (aantal dB gehoorverlies), het percentage spraakverstaan met hoortoestel en andere factoren die van invloed kunnen zijn. We gaan uit van de individuele mogelijkheden en zoeken naar de optimale hooraanpassing voor dat moment. Qua spraakverstaanscores houden we een score van maximaal ca 70-80% (NVA woordenlijsten) aan, gemeten op spreekluidheid. Hierbij houden we rekening met de persoonlijke situatie en beoordelen we de mate van communicatienood, snelheid van de afname van het gehoor, bijkomende beperkingen zoals b.v. een verminderde visus, sociale situaties, psychische factoren etc. Er wordt multidisciplinair naar het individu gekeken, we leveren hierbij zorg op maat. Er is geen leeftijdgrens (wel afhankelijk van comorbiditeit en cognitieve vaardigheden). Bij plotsdoofheid en meningitis hanteren we een spoedprocedure..

Kinderen: Bij kinderen wordt net als bij volwassenen gekeken naar de mate van gehoorverlies en de verbetering die het kind met hoortoestellen bereikt. In aanvulling op de audiologische criteria wordt onder andere de oorzaak en mogelijke progressie van het gehoorverlies meegenomen. Ook worden communicatiemogelijkheden en leerbaarheid van het kind, en de mogelijkheden van ouders en omgeving, meegewogen. We werken multidisciplinair en nemen ouders (en kind) mee in onze overwegingen.

Hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen aanmelding en operatie?

Volwassenen:
ca 6 tot 15 maanden, dit wordt beïnvloed door vele factoren zoals COVID-19 maar ook door de individuele situatie. Bij spoed volgt de operatie binnen 2 tot 8 weken.

Kinderen:
Gemiddeld zit tussen aanmelding en operatie een periode van 3 tot 6 maanden. In geval van spoed is CI snel te plaatsen, in geval van een wens van ouders kan een ruimere periode voorafgaand aan de operatie worden gerealiseerd.

(zie ook: Wachtlijsten CI Centra)

Welke merken CI worden er geplaatst?

Volwassenen: Cochlear/ Advanced Bionics / Med-El

Kinderen: Cochlear/ Advanced Bionics / Med-El

Hoe ziet het voortraject eruit?

Volwassenen: Vooraf wordt een aantal vragenlijsten ingevuld. Daarna volgt uitgebreide audiometrie, medische intake, otoscopie en een intakegesprek. Op basis daarvan wordt bepaald of het traject wordt vervolgd. Aanvullende medische informatie wordt zo nodig opgevraagd. Daarna volgt beeldvorming (MRI en/of CT), een evenwichtsonderzoek en een gesprek met de logopedist (revalidatietherapeut) en indien nodig met de psycholoog of maatschappelijk werker. Indien van toepassing  worden hoortoestellen gecontroleerd en zo nodig geoptimaliseerd. Ook kan indien gewenst verwezen worden naar het Hearing & Genes spreekuur om de oorzaak van het gehoorverlies verder te onderzoeken. Eventueel brengen we de kandidaat in contact met een CI-drager. Er volgt een uitgebreide voorlichting over de beschikbare typen CI. Als alle uitslagen binnen zijn worden deze besproken door een multidisciplinair team. Hieruit volgt een advies. Bij een positief advies beslist de patiënt of hij/zij geopereerd wilt worden. Na het besluit volgt een preoperatieve screening bij de anesthesist en een gesprek met de chirurg die de operatie gaat uitvoeren. Soms is een aanvullend consult bij bijvoorbeeld een geriater of cardioloog nog noodzakelijk.

Kinderen: Indien aanwezig worden relevante gegevens van andere instanties opgevraagd. De eerste afspraak is een uitgebreide afspraak met een gehooronderzoek, een hoortoestelcontrole en intake bij de audioloog, een intake bij de KNO arts en een intake bij de logopedist/coördinator. Na de eerste afspraak wordt samen met ouders besloten óf en wanneer verder wordt gegaan met het CI traject. Er worden dan een aantal onderzoeken gepland, zoals bijvoorbeeld beeldvorming (MRI en/of CT), een evenwichtsonderzoek, een onderzoek naar de communicatieve mogelijkheden van het kind, en indien nodig aanvullend audiologisch onderzoek. Ook kan indien gewenst verwezen worden naar het Hearing & Genes spreekuur om de oorzaak van het gehoorverlies verder te onderzoeken. Nadat alle onderzoeken hebben plaatsgevonden wordt tijdens een multidisciplinair overleg een advies geformuleerd. Dit advies wordt tijdens het adviesgesprek met ouders en kind besproken. Samen met ouders en kind wordt uiteindelijk besloten om wel/niet voor CI te kiezen, voor welk oor, of eventueel beide oren. Het is altijd mogelijk om tijdens het traject een extra gesprek of onderzoek in te plannen. Voorafgaand aan de ingreep volgt een preoperatieve screening bij de anesthesist, een gesprek met de chirurg en een kennismakingsgesprek met de revalidatietherapeut.

Hoe ziet de revalidatie eruit?

Volwassenen: 

Er is een basisschema met een zestal revalidatiedagen die bestaan uit een combinatie van afstellen van het systeem en hoortrainingen. Ca 3 à 4 weken na de operatie volgt de aansluiting en eerste afregeling. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de uitleg van het systeem. Wat zit in de kit en hoe werkt het. Afhankelijk van het niveau van de patiënt wordt getraind van discriminatie naar identificatie van geluiden en spraak. Wanneer spraakverstaan goed lukt, wordt ook geoefend met het voeren van telefoongesprekken en het beluisteren van muziek etc.

De eerste drie weken is er iedere week één revalidatiedag (met hoortraining, afstelling etc.). Daarna volgen terugkomdagen (halve dagen) waarin ook weer afregelingen c.q. hoortrainingen zijn. Deze plannen we na 1 maand, 6 maanden en 12 maanden. Maar ook hier passen we maatwerk toe: ontwikkelt het spraakverstaan zich bijzonder snel dan laten we in overleg wel eens een terugkomdag vervallen. Wanneer iemand meer begeleiding nodig heeft plannen we extra dagen/momenten in.

Kinderen: De revalidatie begint met twee afspraken kort na elkaar waarin gestreefd wordt naar het verkrijgen van een betrouwbare afregeling. De instelling van de apparatuur wordt begeleid door een vaste revalidatietherapeut en een audioloog. De revalidatietherapeut houdt tussen de afspraken door contact met ouders en kind. Vervolgens worden afspraken gepland circa 1, 3, 6, 9 en 12 maanden na start van de revalidatie. Hoeveel afspraken exact nodig zijn verschilt per kind, dit kunnen ook meer of minder zijn. De inhoud van de afspraken wordt afgestemd op de voortgang en de behoeften van de ouders en kind. De revalidatie is individueel, maar indien gewenst kunnen we ouders en/of kind in contact brengen met andere kinderen en ouders. Indien gewenst kan de gezinsbegeleider, leerkracht of ambulant begeleider aansluiten bij 1 of meerdere afspraken.

Hoe ziet de nazorg eruit?

Volwassenen:

Bij normaal verloop van het revalidatietraject beëindigen we na 1 jaar de revalidatie en gaan we over op de nazorgfase. Bij voorkeur volgt elke 2,5 jaar een controle. Er is dan een fitting en er is onderhoud van het systeem. Na 5 jaar is de upgrade naar een nieuwe processor.

Bij problemen tussendoor kan een aparte afspraak gemaakt worden bij het servicepunt, een audioloog of revalidatietherapeut.

Kinderen: De afregeling van de CI wordt jaarlijks gecontroleerd en geoptimaliseerd. Verder wordt er onderzoek verricht naar de auditieve mogelijkheden. Er wordt eveneens informatie verstrekt over de werking en toepassing van (rand)apparatuur. Elke 5 jaar komt het kind in aanmerking voor een upgrade van de processor. Daarnaast wordt op belangrijke ontwikkelingsmomenten uitgebreid onderzoek verricht naar de spraak-taalontwikkeling en naar de schoolse, sociale en psychische ontwikkeling. Ook op andere momenten kunnen indien nodig onderzoeken en gesprekken gepland worden, aangepast op de ontwikkeling van het kind en vragen van ouders. Hierdoor kan de zorg goed afgestemd worden op het individuele kind.

Besteden jullie tijdens de revalidatie aandacht aan:

muziek 'leren' luisteren ja
telefoneren ja
functionaliteit CI ja
aanvullende hoorhulpmiddelen (solo, ringleiding, MT-stand etc.) ja

Anders, namelijk:

Volwassenen: Lotgenotencontact; maatschappelijk functioneren

Kinderen: Er wordt geadviseerd ten aanzien van muziek luisteren, telefoongebruik, functionaliteit CI en aanvullende hoorhulpmiddelen (solo, ringleiding, MT-stand etc.). Ook wordt lotgenotencontact gefaciliteerd.

In de revalidatie, maar ook wanneer het kind al langer CI heeft, is er samenwerking met en wordt er informatie en concrete kindgerichte advies gegeven aan gezinsbegeleidingen, peuterspeelzalen / kinderdagverblijven, scholen, logopedisten, ambulant begeleidingsdiensten en dergelijke.

Hoe kunnen patiënten jullie bereiken?

telefonisch ja binnen kantoortijden
SMS incidenteel binnen kantoortijden
op bezoek ja binnen kantoortijden
e-mail ja binnen kantoortijden

Binnen welke termijn reageren jullie op vragen van de klant?

Responstijd: Zo spoedig mogelijk. Meestal dezelfde werkdag of de werkdag erna. Het is ook afhankelijk van de urgentie van het probleem.

Hoe is de technische ondersteuning bij problemen met het CI geregeld?

We hebben een servicepunt voor technische ondersteuning. Indien een onderdeel of de processor defect is, wordt dit onderdeel vervangen. De processor wordt omgeruild voor een zogenaamd gereviseerde processor. Deze omruil kan via de leverancier of via het Radboudumc plaatsvinden. Via het Radboudumc gaat dit volgens het maken van een afspraak. Via de leverancier wordt de processor / het onderdeel per post opgestuurd en moet het defecte deel per post worden teruggestuurd. Ook zijn er afspraken met verschillende fabrikanten die een deel van de service van onderdelen overnemen.

Na hoeveel jaar krijgt de klant een nieuwe processor?

Volwassenen: 5 jaar en dit gaat automatisch. Men mag de oude processor houden.

Kinderen: Standaard na 5 jaar. Wanneer een kind sequentieel een tweede CI heeft gekregen, plannen we de vervanging van de processor voor beide CI’s tegelijkertijd (voor de eerste CI kan dat dan iets later zijn dan die 5 jaar (bijvoorbeeld 6) voor de andere wat korter (bijvoorbeeld 4 jaar). We beogen hiermee te zorgen dat kinderen twee dezelfde typen processoren gebruiken

Hoe gaat het CI team om met het verstrekken van reserveonderdelen? Moet de klant hiervoor betalen of is het gratis?

De zendspoel lijkt het niet goed meer te doen, vervanging gratis Binnen garantie en bij normaal gebruik
De oplaadbare batterij is kwijtgeraakt, nieuwe betalen
De oplaadbare batterij laadt niet meer goed op, vervanging gratis indien binnen garantietermijn
De kabeltjes zijn kapot, vervanging gratis