Radboudumc Nijmegen (maart 2024)

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een CI?

Volwassenen: Op basis van de hoordrempel (aantal dB gehoorverlies) en het percentage spraakverstaan met hoortoestel(len) op spreekluidheid, beoordelen we of CI naar verwachting een meerwaarde is ten opzichte van de “hoor situatie” op dat moment. Meestal dragen mensen bij verwijzing hoortoestel(len) of een ander type implantaat (zoals bv een beengeleidings implantaat) en is dat de uitgangssituatie. Naast het spraakverstaan nemen we ook andere relevante factoren mee die van invloed kunnen zijn op de uitkomst. Denk hierbij aan de persoonlijke situatie, mate van communicatienood, snelheid van de afname van het gehoor, bijkomende beperkingen zoals b.v. een verminderde visus, sociale situaties, psychische factoren etc. Belangrijk is dat iemand gemotiveerd en fit genoeg is om operatie en revalidatie te doorlopen, hierbij hanteren we geen leeftijdsgrens. Er wordt multidisciplinair naar het individu gekeken, waarbij zorg op maat wordt geleverd. Bij plotsdoofheid en meningitis hanteren we een spoedprocedure.

Kinderen: Bij kinderen wordt net als bij volwassenen gekeken naar de mate van gehoorverlies en de verbetering die het kind met hoortoestellen bereikt. In aanvulling op de audiologische criteria worden onder andere de oorzaak en mogelijke progressie van het gehoorverlies meegenomen. Ook worden communicatiemogelijkheden en leerbaarheid van het kind, en de mogelijkheden van ouders en omgeving, meegewogen. We werken multidisciplinair en nemen ouders (en kind) mee in onze overwegingen.

Hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen aanmelding en operatie?

Volwassenen:
Gemiddeld is de periode tussen intake en operatie 4 tot 6 maanden (gebaseerd op 2023). Bij spoed volgt de operatie binnen 2 tot 8 weken. De wachttijd tot intake is variabel, hierover wordt de volwassenen geïnformeerd bij aanmelding.

Kinderen:
Gemiddeld zit tussen aanmelding en operatie een periode van 2 tot 6 maanden. In geval van spoed is CI uiteraard sneller te plaatsen. Als ouders het traject rustig willen doorlopen is hier ook alle tijd voor.

(zie ook: Wachtlijsten CI Centra)

Welke merken CI worden er geplaatst?

Volwassenen: Cochlear/ Advanced Bionics / Med-El

Kinderen: Cochlear/ Advanced Bionics / Med-El

Hoe ziet het voortraject eruit?

Volwassenen: Voorafgaand aan de intake wordt gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. De intake bestaat uit een combinatieafspraak van een medische/otologische intake, gevolgd door een uitgebreid audiometrisch onderzoek en een intakegesprek. Op basis daarvan wordt bepaald of het traject wordt vervolgd. Aanvullende medische en audiologische informatie wordt zo nodig opgevraagd. Daarna volgt beeldvorming (MRI en/of CT), een evenwichtsonderzoek en een gesprek met de logopedist (revalidatietherapeut) en indien nodig met de psycholoog of maatschappelijk werker. Indien van toepassing worden hoortoestellen gecontroleerd en zo nodig geoptimaliseerd. Ook kan indien gewenst verwezen worden naar het Hearing & Genes spreekuur om de oorzaak van het gehoorverlies verder te onderzoeken. Eventueel brengen we de kandidaat in contact met een CI-drager. Er volgt een uitgebreide voorlichting over de beschikbare typen CI. Als alle uitslagen binnen zijn worden deze besproken in een multidisciplinair team. Hieruit volgt een advies dat met de kandidaat wordt besproken om zo gezamenlijk tot een besluit te komen over wel of niet opereren en over de termijn waarop dit het beste kan plaatsvinden. Na het besluit volgt een preoperatieve screening bij de anesthesist en een gesprek met de chirurg die de operatie gaat uitvoeren. Soms is een aanvullend consult bij bijvoorbeeld een geriater of cardioloog nog noodzakelijk.

Meer informatie over het voortraject kunt u vinden op http://www.radboudumc.nl/ci-vooronderzoek.

Kinderen: Indien aanwezig worden relevante gegevens van andere instanties opgevraagd. De eerste afspraak is een uitgebreide afspraak met een gehooronderzoek, een hoortoestelcontrole en intake bij de audioloog, een intake bij de KNO arts en een intake bij de logopedist/coördinator. Na de eerste afspraak wordt samen met ouders besloten óf en wanneer verder wordt gegaan met het CI traject. Er worden dan een aantal onderzoeken gepland, zoals bijvoorbeeld beeldvorming (MRI en/of CT), een evenwichtsonderzoek, een logopedisch of psychologisch onderzoek, en indien nodig aanvullend audiologisch onderzoek. Als onderzoeken elders al zijn gedaan vragen we de informatie op. Ook kan indien gewenst verwezen worden naar het Hearing & Genes spreekuur om de oorzaak van het gehoorverlies verder te onderzoeken. Nadat alle onderzoeken hebben plaatsgevonden wordt tijdens een multidisciplinair overleg een advies geformuleerd. Dit advies wordt tijdens het adviesgesprek met ouders en kind besproken. Samen met ouders en kind wordt uiteindelijk besloten om wel/niet voor CI te kiezen, voor welk oor, of eventueel beide oren. Het is altijd mogelijk om tijdens het traject een extra gesprek of onderzoek in te plannen. Voorafgaand aan de ingreep volgt een preoperatieve screening bij de anesthesist, een gesprek met de chirurg en een kennismakingsgesprek met de revalidatietherapeut.

Meer informatie over het voortraject bij kinderen kunt u vinden op www.radboudumc.nl/CI-vooronderzoek-kind.

Hoe ziet de revalidatie eruit?

Volwassenen: 

Er is een basisschema met een eerste afregeling bij de audioloog en een vijftal combinatieafspraken bij de audioloog en logopedist. Ca 3 à 4 weken na de operatie volgt de aansluiting en eerste basis-afregeling van de CI. Hierna volgen de combinatieafspraken op 1 week, 3 weken en 3, 6 en 12 maanden na de eerste afregeling. De frequentie kan altijd worden aangepast aan de behoefte en het verloop van de revalidatie. Ontwikkelt het spraakverstaan zich bijzonder snel dan laten we in overleg wel eens een afspraak vervallen. Wanneer iemand meer begeleiding nodig heeft plannen we extra dagen/momenten in.

Tijdens de revalidatie wordt eerst geoefend om klanken, geluiden en woorden van elkaar te kunnen onderscheiden en te interpreteren, en later geoefend op tekstniveau. Wanneer spraakverstaan goed lukt, wordt ook geoefend met het voeren van telefoongesprekken en het beluisteren van muziek etc.. We adviseren om zoveel mogelijk thuis te oefenen met oefenpartner, eventueel aangevuld met online hoortrainingsrogramma’s.

Meer informatie over de revalidatie kunt u vinden op www.radboudumc.nl/ci-revalidatie.

Kinderen: De revalidatie begint met een eerste afregeling, waarbij een basisinstelling gemaakt wordt voor de CI. Ook vindt op dat moment een uitgebreide afspraak bij de revalidatietherapeut plaats, waarin onder andere uitleg wordt gegeven over het gebruik van de CI en het stimuleren van de hoorontwikkeling. Tijdens het revalidatiejaar worden circa 6 afspraken in het ziekenhuis gepland. Alle afspraken tijdens het revalidatiejaar vinden plaats bij een vaste revalidatietherapeut en een audioloog. De revalidatietherapeut houdt tussen de afspraken door contact met ouders en kind. Na de eerste afregeling wordt een afspraak gepland na 3 weken en vervolgens na 3, 6, 9 en 12 maanden. Hoeveel afspraken exact nodig zijn verschilt per kind, dit kunnen ook meer of minder zijn. De inhoud van de afspraken wordt afgestemd op de voortgang en de behoeften van de ouders en kind. De revalidatie is individueel, maar indien gewenst kunnen we ouders en/of kind in contact brengen met andere kinderen en ouders. Indien gewenst kan de gezinsbegeleider, leerkracht of ambulant begeleider aansluiten bij 1 of meerdere afspraken (zie ook onze website www.radboudumc.nl/CI-revalidatie-kind).

Hoe ziet de nazorg eruit?

Volwassenen:

Bij normaal verloop van het revalidatietraject beëindigen we na 1 jaar de revalidatie en gaan we over op de nazorgfase. Bij voorkeur volgt elke 2,5 jaar een controle. Er is dan een fitting en er is onderhoud van het systeem. Na 5 jaar is de upgrade naar een nieuwe processor.

Bij problemen tussendoor kan een aparte afspraak gemaakt worden bij het servicepunt, een audioloog of revalidatietherapeut.

Kinderen: De afregeling van de CI wordt jaarlijks, of om het jaar, gecontroleerd en geoptimaliseerd. Verder wordt onderzoek verricht naar de auditieve mogelijkheden. Er wordt eveneens informatie verstrekt over de werking en toepassing van (rand)apparatuur. Elke 5 jaar komt het kind in aanmerking voor een upgrade van de processor. Daarnaast wordt op belangrijke ontwikkelingsmomenten uitgebreid onderzoek verricht naar de spraak-taalontwikkeling en naar de schoolse, sociale en psychische ontwikkeling. Ook op andere momenten kunnen indien nodig onderzoeken en gesprekken gepland worden, aangepast op de ontwikkeling van het kind en vragen van ouders. Hierdoor kan de zorg goed afgestemd worden op het individuele kind.

Besteden jullie tijdens de revalidatie aandacht aan:

muziek 'leren' luisteren ja
telefoneren ja
functionaliteit CI ja
aanvullende hoorhulpmiddelen (solo, ringleiding, MT-stand etc.) ja

Anders, namelijk:

Volwassenen: Lotgenotencontact; maatschappelijk functioneren

Kinderen: Er wordt geadviseerd ten aanzien van muziek luisteren, telefoongebruik, functionaliteit CI en aanvullende hoorhulpmiddelen (solo, ringleiding, W&W, streaming). Ook wordt lotgenotencontact gefaciliteerd indien gewenst.

In de revalidatie, maar ook wanneer het kind al langer CI heeft, is er samenwerking met en wordt er informatie en concrete kindgerichte advies gegeven aan gezinsbegeleidingen, peuterspeelzalen / kinderdagverblijven, scholen, logopedisten, ambulant begeleidingsdiensten en dergelijke.

Hoe kunnen patiënten jullie bereiken?

telefonisch ja binnen kantoortijden
Berichten sturen via "MijnRadboud" ja binnen kantoortijden
op bezoek ja binnen kantoortijden
e-mail ja binnen kantoortijden

Binnen welke termijn reageren jullie op vragen van de klant?

Responstijd: Zo spoedig mogelijk, afhankelijk van de urgentie van het probleem.

Hoe is de technische ondersteuning bij problemen met het CI geregeld?

We hebben een servicepunt voor technische ondersteuning. Indien een onderdeel of de processor defect is, wordt dit onderdeel vervangen. De processor wordt omgeruild voor een zogenaamd gereviseerde processor. Deze omruil kan via de leverancier of via het Radboudumc plaatsvinden. Via het Radboudumc gaat dit via het maken van een afspraak. Via de leverancier wordt de processor / het onderdeel per post opgestuurd en moet het defecte deel per post worden teruggestuurd. Ook zijn er afspraken met verschillende fabrikanten die een deel van de service van onderdelen overnemen.

Na hoeveel jaar krijgt de klant een nieuwe processor?

Volwassenen: 5 jaar en dit gaat automatisch. Men mag de oude processor houden.

Kinderen: Standaard na 5 jaar. Wanneer een kind sequentieel een tweede CI heeft gekregen, plannen we de vervanging van de processor voor beide CI’s tegelijkertijd (voor de eerste CI kan dat dan iets later zijn dan die 5 jaar (bijvoorbeeld 6) voor de andere wat korter (bijvoorbeeld 4 jaar). We beogen hiermee te zorgen dat kinderen twee dezelfde typen processoren gebruiken.

Hoe gaat het CI team om met het verstrekken van reserveonderdelen? Moet de klant hiervoor betalen of is het gratis?

De zendspoel lijkt het niet goed meer te doen, vervanging gratis Binnen garantie en bij normaal gebruik.
De oplaadbare batterij is kwijtgeraakt, nieuwe betalen
De oplaadbare batterij laadt niet meer goed op, vervanging gratis indien binnen garantietermijn
De kabeltjes zijn kapot, vervanging gratis