OPCI jaarverslag 2013

OPCI staat voor Onafhankelijk Platform Cochleaire implantatie. Het is een samenwerkingsverband van de doven- en slechthorendenorganisaties. OPCI zet zich op verschillende terreinen in om zowel CI gebruikers als mensen die een CI overwegen van informatie te voorzien. OPCI behartigt de belangen van (potentiële) CI gebruikers, geeft voorlichting en verzorgt lotgenotencontact.

Nieuwe organisatiestructuur

In 2013 heeft OPCI hard gewerkt aan het realiseren van een nieuwe organisatiestructuur. OPCI bestond uit een OPCI-bestuur, met daarin vertegenwoordigers van de belangenorganisaties. Daarnaast waren er regiocontactpersonen die contact onderhielden met de CI-teams en contactpersoon waren voor de mensen met vragen in die regio. Daarnaast was de Commissie CI vanuit de NVVS actief op het gebied van CI en bestond de behoefte om elkaar te versterken. Een belangrijke reden is tevens geweest om als OPCI hét orgaan te zijn van alles wat zich op het gebied van CI afspeelt. Met name ook bij externe partijen was hierover veel onduidelijkheid. Door één nieuwe slagvaardige organisatie te vormen denken we de mensen met een CI en degenen die dat overwegen beter te kunnen vertegenwoordigen. In oktober 2013 is een startbijeenkomst geweest, waarbij de leden van de Commissie CI officieel toetraden tot OPCI. In de huidige organisatiestructuur is er een stuurgroep, een werkgroep voorlichting en lotgenotencontact en een werkgroep belangenbehartiging. Leden uit de werkgroep belangenbehartiging onderhouden voortaan de contacten met de CI-teams. De werkgroep voorlichting en lotgenotencontact richt zich op het organiseren van bijeenkomsten en het up-to-date houden van de website.

Nieuwe website

OPCI heeft in 2013 haar website geheel vernieuwd. Naast de nieuwe uitstraling, geeft de website veel informatie over CI. Ervaringsverhalen, veel gestelde vragen (FAQ), een forum, informatie over de CI teams, etc. zijn er op te vinden. Ook is de website beter te onderhouden. Met de nieuwe website heeft OPCI de mogelijkheid om gemakkelijker nieuwsbrieven te versturen. Er is een Facebook-pagina gemaakt, naast het reeds bestaande OPCI-forum, waar mensen hun ervaringen kunnen delen en vragen stellen.

Bilaterale CI voor kinderen tot 18 jaar

Het is OPCI in 2012 gelukt een doorbraak te forceren in de jarenlange impasse rondom de vergoeding van bilaterale CI. Medio augustus liet het CVZ weten dat bilaterale CI bij kinderen tot 5 jaar vergoed zal worden. Eind 2013 is bekend geworden op welke manier dit standpunt uitgebreid is voor de groep tweezijdige dove kinderen tussen 5 en 18 jaar. Het CI-ON heeft hiervoor indicatiecriteria ontwikkeld. Wanneer kinderen aan deze criteria voldoen zullen zij in aanmerking komen voor een tweede CI.

Vergelijking ziekenhuizen

OPCI heeft in 2012 een onderzoek uitgevoerd naar de verschillen tussen de CI-teams afgerond. Deze vergelijking tussen de CI-teams is toegankelijk gemaakt via de website.

Bijeenkomsten

OPCI heeft twee bijeenkomsten georganiseerd. Een zeer succesvolle contactdag en een snert-wandeling in Heythuizen (Limburg). OPCI is aanwezig geweest bij de jaarlijkse vergadering van EURO-CIU in Istanbul. In EURO-CIU zijn alle Europese belangenorganisaties voor CI-gebruikers vertegenwoordigd, OPCI is hierbij ook aangesloten.

Projecten

OPCI werkt sinds begin 2013 aan een project waarbij op meer systematische wijze het gebruikersperspectief in kaart gebracht wordt. Dit project maakt deel uit van het SamenSterk-project waarin alle belangenorganisaties voor doven en slechthorenden zijn vertegenwoordigd.

OPCI heeft in 2013 meegeschreven aan een tweetal projecten. In September hebben we te horen gekregen dat één van de twee is gehonoreerd. Het project is een samenwerkingsproject met Cochlear, de VU, de Oorgroep en OPCI en zal zich richten op het bedienen van je CI met de mobiele telefoon, voorlichting, revalidatie en probleemoplossing via je tablet of computer. Alles met het doel de bediening van het CI gemakkelijker te maken. Halverwege 2014 zal van start gegaan worden met dit project.

Deelnemers

OPCI bestond in 2013 uit de volgende personen: Stuurgroep: Hennie Epping (voorzitter), Inge Doorn (secretaris), Peter Helmhout (penningmeester), Peter Raggers. Werkgroep Voorlichting en Lotgenotencontact: Hennie Epping, Peter Helmhout, Geert Hanssen, Ingrid Wanders, Rini Vollenberg, Hyacintha Windmeijer, Ting-Chiao Chu, Bea Lureman en Lily Ploeg. Werkgroep Belangenbehartiging: Inge Doorn, Paul Konings, Yvonne Pelt. Thea Dierichs, Jeanne Oerlemans, Ed Weemaes en Paul Elzinga.