OPCI jaarverslag 2012

OPCI staat voor het Onafhankelijk Platform Cochleaire implantatie. Het is een samenwerkingsverband van de doven- en slechthorendenorganisaties. OPCI zet zich op verschillende terreinen in om zowel mensen die een CI overwegen of gebruikers van informatie te voorzien. OPCI behartigt de belangen voor (potentiële) CI gebruikers, geeft voorlichting en verzorgt lotgenotencontact.

Vergelijking ziekenhuizen

Om deze taken uit te voeren onderhoudt OPCI een netwerk van regionale contactpersonen die contacten met de verschillende CI teams in ziekenhuizen onderhouden en als contactpersoon fungeren voor (toekomstige) gebruikers. In 2012 is het onderzoek dat de regionale contactpersonen hebben uitgevoerd naar de verschillen tussen de verschillende CI teams afgerond en uitgewerkt. Resultaten zullen worden voorgelegd aan het Cochleaire Implantatie Overleg Nederland (CI-ON), waarin alle CI-centra in Nederland zijn vertegenwoordigd. In 2013 zullen deze gepubliceerd worden op de website.

Bilaterale CI

Het is OPCI in 2012 gelukt een doorbraak te forceren in de jarenlange impasse rondom de vergoeding van bilaterale CI. Medio augustus liet het CVZ weten dat bilaterale CI bij kinderen tot 5 jaar vergoed zal worden. Om te bepalen hoe het standpunt uitgebreid moet worden voor de groep tweezijdige dove kinderen tussen 5 en 18 jaar, heeft het CVZ gevraagd of het CI-ON, indicatiecriteria wil ontwikkelen. CI-ON verwachtte dit protocol voor eind 2012 aan het CVZ te kunnen voorleggen. Voor de groep kinderen tussen 5 en 18 jaar zal het vergoedingsbeleid, naar verwachting in 2013 bekend worden.

Nieuw visitatieprotocol

De CI teams die in Nederland de CI operaties uitvoeren werken volgens de kwaliteitseisen die o.a. in samenwerking met OPCI in 2008 zijn opgesteld. Deze Veldnorm is toe aan een herziening en de voorbereidingen daartoe zijn genomen in 2012. Daarnaast heeft OPCI in 2011 deelgenomen aan de (proef)visitaties van de verschillende CI-teams van de academische ziekenhuizen. In 2012 heeft een evaluatie van deze visitaties plaatsgevonden en is een nieuw protocol voor de visitaties geschreven. De herziene Veldnorm en het nieuwe protocol voor de visitaties zijn aan OPCI voorgelegd. OPCI heeft hierop uitvoerig gereageerd. Aanpassingen zullen in 2013 gestalte krijgen.

Bijeenkomsten

OPCI heeft in nauwe samenwerking met de Commissie CI (NVVS) een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Een zeer succesvolle contactdag in Heythuizen (Limburg), waarin het luisteren naar muziek centraal stond en een voorlichtingsdag over het telefoneren met CI. Naast het organiseren van deze bijeenkomsten is een afvaardiging van OPCI geweest bij het symposium ‘State of the Art meeting on Rehab after CI’ dat op 20 en 21 november werd georganiseerd ter ere van het 10 jarig bestaan van ONICI. Ook is OPCI aanwezig geweest bij de jaarlijkse vergadering van EURO-CIU in Talinn. In EURO-CIU zijn alle Europese belangenorganisaties voor CI-gebruikers vertegenwoordigd, OPCI is hierbij ook aangesloten.

Nieuwe website

In 2012 is in een werkgroep begonnen met het opzetten van een nieuwe website. De informatie op de huidige website is verouderd en daarbij is de website zeer lastig te onderhouden. Daarnaast bestaat de wens om alle samenwerkingsverbanden onder te brengen in eenzelfde website met dezelfde uitstraling. In 2013 is de website gereed.

Indienen projectvoorstel

OPCI heeft de wens om op meer systematische wijze het gebruikersperspectief in te brengen in de overleggen die zij voert met de aanbieders. Om deze wens gestalte te doen geven heeft OPCI in 2012 actief meegeschreven aan het voucherproject. Inmiddels is het project goedgekeurd en zal OPCI in 2013 hard werken om de kwaliteitscriteria voor goede zorg volgens gebruikers op te stellen. OPCI is in 2012 uitgebreid. In totaal bestaat het platform nu uit 8 personen: Peter Raggers (voorzitter), Inge Doorn (secretaris), Peter Helmhout (penningmeester), Jose Verheul, Eric Zuiderduin, Arnoud van Wijk, Paul Elzinga en Stijn Tilanus.