Privacyverklaring OPCI

Ten behoeve van het functioneren van onze organisatie verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Deze persoonsgegevens worden verwerkt volgens de wettelijke bepalingen, zoals die zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Middels dit bericht willen wij u hierover nader informeren.
In deze privacyverklaring verstrekken wij informatie over de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website, door of namens OPCI.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, waarnaar OPCI verwijst in mailings of op haar website. OPCI adviseert hiervoor het privacybeleid van deze derden te raadplegen.

Identiteit OPCI
OPCI is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. OPCI is bereikbaar via het e-mailadres info@opciweb.nl.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
OPCI kan informatie van u ontvangen op de volgende manieren:

 • U neemt per telefoon, e-mail of schriftelijk contact met ons op.
 • U laat contactgegevens achter op onze website.
 • U hebt aangegeven dat u benaderd mag worden voor individueel lotgenotencontact.
 • U hebt zich opgegeven voor een activiteit die OPCI organiseert.

Over welke persoonsgegevens hebben wij het?

 • Contact- en accountgegevens, zoals de/het door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres en inloggegevens.
 • Websitegegevens, zoals verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website.

OPCI gebruikt uw gegevens uitsluitend voor haar doel: het geven van voorlichting aan (toekomstige) CI gebruikers en het zo goed mogelijk behartigen van hun belangen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
OPCI gebruikt uw gegevens voor:

 • Het versturen van aankondigingen en uitnodigingen voor activiteiten van OPCI.
 • Het versturen van informatie in de meest ruime zin, betrekking hebbend op onze activiteiten, waaronder onze digitale nieuwsbrief.
 • Voor zover van toepassing: om contact te leggen voor individueel lotgenotencontact als u daar toestemming voor heeft gegeven.
 • Voor het uitvoeren en toepassen van wettelijke verplichtingen.

OPCI kan nieuwsbrieven versturen via e-mail. U hebt hiervoor toestemming verleend voordat u de eerste keer de nieuwsbrief heeft ontvangen. Wenst u geen nieuwsbrief meer te ontvangen, dan kunt u zich hiervoor afmelden via de afmeldlink.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
OPCI deelt uw gegevens niet. OPCI deelt uw gegevens alleen als OPCI daartoe door de bevoegde autoriteiten wordt verplicht.

Het gebruik van cookies
Als onafhankelijke en niet-commerciële organisatie maakt OPCI alleen gebruik van functionele en analytische cookies. Deze zijn nodig om de website en het forum te laten functioneren en om onze website te verbeteren.

Social media
Waar op onze website social-media knoppen staan kunt informatie delen via social media. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft OPCI geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het verstrekken van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
OPCI bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk: dat wil zeggen totdat u aangeeft dat u niet langer prijs stelt op onze nieuwsbrief of niet meer benaderd wenst te worden voor individueel lotgenotencontact.

Welke rechten heeft u?
U dient er zelf voor te zorgen dat OPCI over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@opciweb.nl, kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door OPCI, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde, correcties worden verwerkt. OPCI zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan OPCI of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
OPCI neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een beschrijving van deze maatregelen volgt hieronder:

 • Gebruik van wachtwoorden voor mobiele telefoons, laptops en computers.
 • Gebruik van wachtwoorden voor informatiedragers.
 • Persoonsgegevens op papier worden bij overbodig zijn afdoende vernietigd.

Mocht u ondanks de inspanningen in dezen van OPCI toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, dan kan contact worden opgenomen met OPCI via info@opciweb.nl.

OPCI heeft een meldplicht ten aanzien van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en zal mogelijke datalekken documenteren ter controle voor de AP.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij vermelden in deze privacyverklaring. We adviseren u daarom met regelmaat onze privacyverklaring te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Tot slot
Voor vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de wijze waarop OPCI omgaat met uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via info@opciweb.nl.