Wie zijn wij?

OPCI is de afkorting voor Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie. Eind 2005 zijn de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden hun krachten gaan bundelen op het gebied van CI. OPCI is een werkgroep/samenwerkingsverband dat valt onder het Platform doven, slechthorenden en tos.

Binnen OPCI participeren de volgende organisaties: Divers Doof (FODOK en Stichting Plots- en Laatdoven), FOSS, Ned. Dove Jongeren, SH Jong en Stichting Hoormij/NVVS.

Vanuit de verschillende belangenorganisaties kunnen mensen deelnemen aan de vergaderingen van OPCI. Op deze manier kan OPCI de belangen van de verschillende doelgroepen goed behartigen en is binnen iedere organisatie de kennis van CI gewaarborgd.

Financiën

OPCI krijgt jaarlijks een budget van de verschillende belangenorganisaties om de kosten van de activiteiten, flyer, website en vrijwilligers te betalen. Daarnaast dragen de 4 CI producenten ook elk jaar een bedrag bij. OPCI is een samenwerkingsverband en geen stichting of vereniging met eigen leden en eigen financieringsmogelijkheden. OPCI bestaat voor veruit het grootste deel uit vrijwilligers.

U kunt het werk van OPCI steunen door een gift over te maken op onze rekening:
NL27INGB 0675 9613 00 t.n.v. Stichting Plots&Laatdoven, o.v.v. gift OPCI.

Wat doen wij?

OPCI staat voor optimale communicatie en ondersteuning van een cochleair implantaat. OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen. Daarbij is onafhankelijke informatie, goede zorg en adequate financiering het uitgangspunt.

Structuur

OPCI bestaat uit een stuurgroep en twee werkgroepen, namelijk de werkgroep voorlichting en lotgenotencontact en de werkgroep belangenbehartiging.