Begrippen en afkortingen

Begrippen
Begrip Betekenis
Audicien Verkoper van hoortoestellen en hulpmiddelen voor slechthorenden en doven.
Audiogram Resultaat van een hooronderzoek, weergegeven in een grafiek.
Audiologisch centrum Samenwerkingsverband tussen verschillende specialisten op het gebied van slechthorendheid, doofheid en spraak.
(Klinisch fysicus-)
Audioloog
Specialist op het gebied van slechthorendheid en doofheid.
Bilateraal Tweezijdig. Bij bilaterale CI-implantatie worden beide oren geïmplanteerd.
Bimodaal Wanneer horen met een CI in het ene oor wordt gecombineerd met horen met een hoortoestel in het andere oor, spreekt met van bimodaal horen.
CI Algemene afkorting voor Cochleair Implantaat. Zie: https://www.opciweb.nl/ci/
Cochlea Deel van het binnenoor, slakkenhuis.
Decibel (dB) Maat om geluidssterkte (volume) weer te geven.
Doof Bij een verlies van 90 dB of meer, of wanneer je dermate slecht hoort, dat je ook met hoortoestel geen spraak meer kunt verstaan.
Elektronenbundel Bundel draden met elektroden in je slakkenhuis.
Frequentie Hoe vaak iets voorkomt binnen een bepaalde tijd. In geval van geluid: Aantal geluidsgolven (trillingen) per seconde. Hoe meer trillingen per seconde, hoe hoger de toon en omgekeerd. Wordt gemeten in Hertz (Hz).
Geluidsprocessor Zie: Processor.
Hertz (hz) Maat om toonhoogte (frequentie) in weer te geven.
Fitting Het instellen en afregelen van je CI.
Implantaat Een voorwerp dat in het lichaam is ingebracht. Bij een CI: Het deel dat onder je huid zit, dat een magneet bevat, dat de signalen van de spoel naar je slakkenhuis stuurt via de elektronenbundel die in je slakkenhuis zit.
Laatdoof Iemand die doof is geworden nadat hij of zij heeft kunnen horen en heeft leren spreken. Ook wel: postlinguaal doof.
Otoloog Een kno-arts die gespecialiseerd is in oren en gehoor
Plotsdoof Iemand die plotseling doof is geworden, soms na eerder al slechthorend te zijn geweest.
Processor Ook wel: geluidsprocessor of spraakprocessor. Onderdeel van een CI. Lijkt op een hoortoestel achter het oor. De processor neemt het geluid op, zet het om in een elektronisch signaal en stuurt dit via een snoertje naar de (zend)spoel.
Schrijftolk Iemand die voor je typt wat er gezegd wordt, zodat je dit kunt meelezen op een scherm.
(Zend) Spoel Deel van een cochleair implantaat. Dit deel is magnetische en 'plakt' op de magneet onder de huid (deel van het implantaat). De spoel stuurt het signaal van de geluidsprocessor naar het implantaat.
Tinnitus Ook wel genoemd: oorsuizen. Constant geluiden horen die in je hoofd zitten, maar die klinken alsof ze van buitenaf komen.
Unilateraal Eenzijdig. Bij unilaterale CI-implantatie wordt slechts één oor geïmplanteerd.
Volume Het geluidsniveau, hoe hard of hoe zacht klinkt dit geluid? Wordt gemeten in decibel (dB).
Vroegdoof Iemand die doof is geboren of als heel klein kind doof is geworden, voordat hij of zij heeft leren spreken. Ook wel: prelinguaal doof.
Afkortingen
AAL Europees Ambient and Assisted Living programme
ABI Auditory Brainstem Implantat (Hersenstam-implantaat)
BAHA Zie BCD
BCD Bone Conduction Device (beengeleidingstoestel met als merknamen BAHA van Cochlear, de Ponto van Oticon Medical en de Bonebridge van Med-el)
CI Cochlear Implantaat
CI-ON Cochleaire Implantatie Overleg Nederland
CVZ College Voor Zorgverzekeringen, heet tegenwoordig Zorginstituut Nederland.
dB decibel eenheid om geluidsniveau aan tegeven.
EURO-CIU Europese vereniging van CI-gebruikers (CIU staat voor: Cochlear Implant Users)
FENAC FEderatie van Nederlandse Audiologische Centra
FODOK Federatie van Ouders van DOve Kinderen (Stichting Divers Doof)
FOSS Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden (Stichting Hoormij)
GGD Gemeentelijke GezondheidsDienst
GGMD Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Zij begeleiden mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben en hun naasten.
KNO Keel, Neus en Oor(-arts)
NDJ Nederlandse Dove Jongeren (Stichting Divers Doof)
NMG Nederlands ondersteund Met Gebaren. Dit systeem gebruikt gesproken taal en de gebaren dienen als ondersteuning van het spreken.
NGT Nederlands Gebarentaal. NGT is een volwaardige taal met eigen grammatica.
NVVS Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (nu Stichting Hoormij)
ONICI Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie (Belgie)
OPCI Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie
SHiEC Het project Supporting Hearing in Elderly Citizens
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen