VERKORTE RAPPORTAGE VISITATIE CION CI-TEAM VUMC

AMSTERDAM, 28 NOVEMBER 2017

Samenvatting & aanbevelingen

Het CI-team van het VUMC is een gedreven team met gepersonaliseerde zorg voor CI kandidaat en gebruiker. Het team is conform de kwalitatieve normen van de Veldnorm CI ingebed in een sterke audiologische en otologische omgeving. Er werken gemotiveerde professionals die laagdrempelig in overleg treden daar waar nodig. Het bijzondere van de zorg in het AC in het algemeen is dat de zorg georganiseerd is rond de probleemstelling van de patiënt, en niet rond de behandeling. Dit betekent dat de professionals die werkzaam zijn voor CI, ook andere werkzaamheden hebben in het AC.

Het is de commissie opgevallen dat de overlegstructuur in het kader van de work-up van patiënten heel degelijk is en frequent. Dat betekent dat op patiënt niveau veel overleg plaatsvindt, en er van elkaar wordt geleerd. Er gaat veel tijd naar patiëntenzorg, het team signaleert veel zaken waar aandacht voor is gewenst en neemt een kritische houding aan ten aanzien van het eigen functioneren. Er is bijvoorbeeld behoefte aan zorgevaluatie en de mogelijkheid om de zorg structureel te verbeteren.

Patiënten oordelen het CI-team van het Vumc zeer positief, hetgeen is gebleken uit de patiënten enquête en uit het gesprek met een patiënt van dit CI-team.

De commissie ervaart de sfeer in dit CI-team als prettig en ontspannen. De sfeer in de gesprekken was ontspannen, zowel met leden van het team als leidinggevenden en vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur. Enkele stukken ontbraken, zoals een document over zelfreflectie, echter de commissie heeft voldoende antwoorden op gestelde vragen gekregen om dit op te vangen.

Het CI-team VUMC voldoet aan de kwalitatieve en kwantitatieve normen zoals vastgelegd in de Veldnorm
versie 2013. De zorgen omtrent de wachtlijsten zoals die ook sterk in dit team leven worden gedeeld.
Onze hoop is dat het verzoek aan het adres van de Directeur Medische Zorg gevolg krijgt. Aanbevelingen heeft de commissie in de vorm van een ondersteuning van de reeds in het team levende wens om de zorg te evalueren. Genoemd kan worden de evaluatie van de uitkomst van CI zorg in het algemeen, en welbevinden van geïmplanteerde kinderen op termijn in het bijzonder. Het aanleggen van een of meerdere databases met daarin de relevante uitkomstmaten van de verschillende groepen CI-gebruikers is hiervoor een belangrijke eerste stap. Voorts strekt het tot aanbeveling de kandidaten die lang op de wachtlijst (dreigen te) staan, psychosociale ondersteuning te bieden. Verder is het te overwegen een technicus te betrekken in het team voor de technische ondersteuning van het CI-team, zoals verhelpen van storingen. Dit biedt de audiologen meer tijd om bijvoorbeeld aan de gewenste zorgevaluatie te besteden.