VISITATIERAPPORT CION VISITATIE CI-TEAM RADBOUD UMC

NIJMEGEN, 29 MEI 2018

Visitatiecommissie
prof.dr.ir. J.H.M. Frijns (KNO-arts LUMC, voorzitter)
dr.ir. C. Smits (klinisch fysicus-audioloog VUmc, secretaris)
drs. D. Bakker (Logopedist/spraak-taal patholoog VUmc)
B. Gijsbers (Maatschappelijk werker LUMC)

Samenvatting
De visitatiecommissie van CION heeft het CI-team van het Radboud UMC op dinsdag 29 mei 2018 gevisiteerd. De commissie heeft een goed beeld kunnen vormen van het functioneren van het CI-team door de gesprekken met een groot aantal teamleden, de patiënte enquête, gesprek met een tweetal CI patiënten en de door het CI-team aangeleverde documenten.

De expertise en focus op kwaliteit in het CI-team is hoog. De structuurverandering binnen de afdeling KNO biedt veel kansen om de kwaliteit verder te verhogen.

De visitatiecommissie heeft enkele aanbevelingen gegeven met betrekking tot de rol van diverse disciplines binnen het selectietraject, het verder integreren van de CI zorg met hoortoestelzorg en het uitplaatsen van nazorg naar een perifeer audiologisch centrum.

Concluderend is de visitatiecommissie positief over de CI zorg van het CI-team van het Radboud UMC en concludeert zij dat het team voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals opgenomen in de Veldnorm Cochleaire Implantatie.