Visitatie CI-team LUMC 20 november 2018

Samenvatting & Aanbevelingen CI-on visitatie CI-team LUMC 20-11-2018

CI-ON logoHet CI-team van het LUMC is een gedreven team met gepersonaliseerde zorg voor CI-kandidaat en gebruiker. Het team is conform de kwalitatieve normen  van de Veldnorm CI ingebed in een sterke audiologische en otologische omgeving. Er werken gemotiveerde professionals die laagdrempelig in overleg treden daar waar nodig. De samenstelling van het team is evenwichtig. Op een aantal punten is de bezetting echter wat kwetsbaar. Voor de revalidatie kinderen is de expertise belegd bij slechts één professional per discipline zonder goede back-up mogelijkheid1. De klinisch linguïst heeft een relevante rol bij selectie en revalidatie maar kan vanwege beperkte ureninzet niet bij de MDO’s aanwezig zijn. Voor hoortoestelkennis is het team afhankelijk van audiologen buiten het team. Het team is zich hier bewust van en heeft de werkwijze hierop aangepast, waardoor de kwaliteit en continuïteit wordt gewaarborgd. desondanks moedigt de commissie het team aan om te blijven werken aan structurele oplossingen waar mogelijk.

Het CI-team LUMC voldoet aan de kwalitatieve en kwantitatieve normen zoals vastgelegd in de Veldnorm versie 2013. Voor een aantal kwantitatieve normen wordt beargumenteerd afgeweken van de norm, zoals in het aantal uren revalidatie volwassenen. Overigens is dit een beeld dat bij alle CI-teams wordt waargenomen.

De commissie is zeer te spreken over de aangeleverde protocollen. Er is een hoge mate van uniformiteit. Van belang is de aanwijzing van de verantwoordelijken binnen een zorgpad. De protocollen zijn geschreven inzake de zorg voor kinderen en volwassenen. Een separate beschrijving voor de indicatie en selectieprocedure voor kinderen en volwassenen ontbreekt echter. Wellicht is het aan te bevelen om hier aparte protocollen voor op te stellen. Voorts strekt het tot aanbeveling structureel een geformaliseerd contact te hebben met externe partijen zoals scholen en SGBs, bijvoorbeeld eenmaal per jaar.

Het is de commissie opgevallen dat de overlegstructuur in het kader van de work-up van patiënten heel degelijk is en frequent. Een wekelijks MDO van het gehele team blijkt in dit team, met een groot aantal CIkandidaten per jaar, goed haalbaar en van grote meerwaarde.

Een bijzondere vermelding verdient dit CI-team ten aanzien van het wetenschappelijk onderzoek dat in de loop der jaren is verricht. Niet alleen is het aantal publicaties van de afgelopen jaar ver boven het gemiddelde, de kwaliteit ervan is internationaal toonaangevend. Het gelukt dit team om de focus van het onderzoek te richten op het beantwoorden van vragen gericht op verbetering van de uitkomst van CI, in meerdere opzichten.

Patiënten oordelen het CI-team van het LUMC zeer positief, hetgeen is gebleken uit de patiënten enquête en uit het gesprek met twee volwassen patiënten van dit CI-team. Het gemiddelde cijfer bedraagt een 8,5. Dit betreft overigens voornamelijk de volwassenen omdat de commissie slechts 1 enquête heeft mogen ontvangen van ouders van een CI-kind van dit team. Opvallend is dat de twee CI-gebruikers die op de visitatie dag gehoord zijn zeer te spreken zijn over de gestructureerde, intensieve en strenge aanpak in de revalidatiefase. Een aantal kanttekeningen werden gemaakt ten aanzien van de kennis en het gebruik van gebarentaal en de bereikbaarheid, zowel telefonisch als per mail.

De commissie ervaart de sfeer in dit CI-team als zeer prettig en ontspannen. Ook de sfeer in de gesprekken met de commissie was ontspannen. Wij hopen dat het CI-team het werk op deze wijze kan voortzetten, en in gezamenlijkheid met alle CI-teams van Nederland de problemen rondom de wachtlijst en capaciteit kan oplossen.

1 Aanvullend commentaar LUMC op dit punt: voor de kinderlogopedist is voldoende backup in huis, momenteel zijn er twee vacatures, die voor meer stabiliteit moeten zorgen.