Open gesprek tussen CI team UMCU en OPCI

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla op 2 maart 2016 heeft OPCI een gesprek gehad met het CI team van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht.

Bij het gesprek waren aanwezig Inge Doorn en Hennie Epping namens OPCI en de heer Van Zanten, audioloog en de heer Thomeer, kno arts/chirurg Namens UMCU. De afdeling Marketing en Communicatie was, in tegenstelling tot eerder aan ons gemeld, jammer genoeg niet aanwezig.

Zowel OPCI als het UMCU waren blij dat het gesprek kon plaatsvinden. Het CI team van het UMCU wil er alles aan doen om zo open en eerlijk mogelijk te communiceren over deze zaak, ondanks de terughoudendheid van de top van de organisatie. Het CI team geeft ruiterlijk toe dat er fouten zijn gemaakt.
Aan de hand van de grootste kritiekpunten uit de uitzending wordt een toelichting gegeven:

De patiënten zijn niet gezien
Dit klopt voor een aantal van de Rotterdamse kinderen, maar is zeker niet de routine procedure. Het Erasmus MC heeft aan het UMCU gevraagd deze kinderen alleen voor de operatie over te nemen, omdat zij zelf niet voldoende capaciteit hadden. De procedure was in het Erasmus al helemaal doorlopen, inclusief de visie van een tweede CI team, welke noodzakelijk is om een tweede CI te kunnen plaatsen bij deze kinderen. Het C.I team heeft, met instemming van het afdelingshoofd, besloten de kinderen de dag voor de operatie op te nemen.
Op grond van de gebeurtenissen die daarop gevolgd zijn, heeft het CI team van Utrecht besloten nooit meer een operatie uit te voeren bij een patiënt, zonder dat de patiënt de gangbare procedure in het CI team heeft doorlopen. Ook als er positief advies is van een ander centrum.

Er is geopereerd volgens een andere methode
Er zijn 2 methodes om een CI te plaatsen: de “klassieke” methode, die het meest wordt toegepast en de suprameatale methode die vanaf 2010 wordt toegepast. Beide methoden zijn wereldwijd gestandaardiseerd en vastgelegd in protocollen en er zijn ook goede en stabiele resultaten mee geboekt. M.a.w. het is geen experimentele methode. Het is vaak aan de individuele chirurg voor welke methode hij/zij kiest. Dit heeft ook met ervaring in de toegepaste techniek te maken. Omdat er bij de kinderen uit Rotterdam zoveel herimplantaties nodig waren en omdat er een nieuw chirurg in Utrecht is gekomen, opgeleid met de oude techniek, heeft het CI team in januari 2015 besloten om alleen nog de “klassieke” methode toe te passen.

De implantaten zijn niet in een bed gefreesd
Het al of niet in een bed inboren heeft niets met de operatie techniek te maken. Bij beide operatie technieken kan het implantaat worden ingeboord of niet. Opnieuw heeft het CI team na de gebeurtenissen in november 2014 besloten om voortaan de implantaten altijd in te boren, omdat daardoor de kans op verzakken van het implantaat wordt verkleind. Uitgesloten is het niet, omdat het ook bij patiënten die lang geleden geïmplanteerd zijn met inboren toch voorkomt dat het implantaat verzakt.

Het aantal herimplantaties is toegenomen
De cijfers over het aantal herimplantaties is op grond van wereldwijde cijfers niet hoger dan verwacht zou mogen worden. Het grote aantal herimplantaties bij de groep kinderen uit Rotterdam wil het CI team niet goed praten door zich te beroepen op de cijfers die niet extreem negatief zijn.

Er heerst een angstcultuur op de afdeling KNO
Of er sprake was van angst konden onze gesprekspartners niet direct zeggen. Wel geeft een van beiden aan dat sinds er een nieuw hoofd a.i. is van de afdeling KNO er meer openheid is. Dit wordt ook door collega’s elders in Nederland zo ervaren. Dit is ook de reden dat het gesprek plaatsvindt en dat binnenkort alle patiënten van het CI team van het UMCU een uitnodiging krijgen om vragen aan het CI team te stellen of om antwoorden te krijgen op de vragen die al gesteld zijn. Het huidige hoofd van de afdeling staat ondanks het feit dat er fouten zijn gemaakt, helemaal achter het CI team en steunt hen in het geven van openheid naar de buitenwereld.

Er is geen melding gemaakt van de incidenten
Na de gebeurtenissen in november 2014 is in 2015 een melding bij de inspectie gedaan. Er is een incidentenrapportage opgesteld, door specialisten die niet verbonden zijn aan de betreffende afdeling, en naar de inspectie gestuurd eind 2015. Zembla heeft een concept van deze rapportage geciteerd. De Inspectie heeft nog niet op de definitieve rapportage gereageerd. Er wordt geïnformeerd of OPCI de rapportage ter zijner tijd ook mag ontvangen.

Het CI team van het UMCU heeft alle CI patiënten van het Utrechtse team uitgenodigd om hen te informeren en de vragen die ze hebben te beantwoorden.